“کیک و شکلات”
Chocolate banana ice cream

بستنی موز شکلات/ آیس کریم شوکولاتة بالموز

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، طعم دهنده مشابه بر اساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی، پودر کاکائو.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل، بودرة کاکاو.

“کیک و شکلات”
Dark ice cream

بستنی دارک/ آیس کریم غامق

ترکیبات: شیر پاستوریزه، آب، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، پودر کاکائو، شربت گلوکز.

المکونات: حلیب مبستر، ماء، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، بودرة کاکاو، شراب غلوکوز.

“کیک و شکلات”
Banana cake ice cream

بستنی کیک موز / آیس کریم کعکة الموز

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، طعم دهنده مشابه بر اساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی، کیک.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل، کعک.

“کیک و شکلات”
Coffee ice cream

بستنی قهوه / آیس کریم القهوة

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، قهوه.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، قهوة.

“کیک و شکلات”
Vanilla Cake ice cream

بستنی کیک وانیل / آیس کریم کعک فانیلیا

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، وانیل، کیک.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، فانیلیا، کعک.

“کیک و شکلات”
Kit Kat ice cream

بستنی کیت کت / آیس کریم کیت کات

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، پودر کاکائو، شربت گلوکز، بیسکوئیت شکلاتی کیت کت.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، بودرة کاکاو، شراب غلوکوز، بسکویت کیت کات بالشوکولاتة.

“کیک و شکلات”
Nutella ice cream

بستنی نوتلا / آیس کریم نوتیلا

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، پودر کاکائو، شربت گلوکز، نوتلا.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، بودرة کاکاو، شراب غلوکوز، نوتیلا.

“کیک و شکلات”
Cookie ice cream

بستنی کوکی / آیس کریم کوکي

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، پودر کاکائو، دراژه شکلاتی بیسکوئیتی.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، بودرة کاکاو، شراب غلوکوز، دراج بسکویت بالشوکولاتة.

“کیک و شکلات”
Espresso ice cream

بستنی اسپرسو / آیس کریم اسبریسو

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، قهوه اسپرسو.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، قهوة اسبریسو.

“میوه ای”
Blackberry ice cream

بستنی شاتوت/ آیس کریم بلاک بیري

ترکیبات: آب، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، اسید سیتریک، طعم دهنده مشابه بر اساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی، میوه شاه‌توت.

المکونات: ماء، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب حمض الستریک، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل، فاکهة بلاک بیري.

“میوه ای”
Banana ice cream

بستنی موزی / آیس کریم بالموز

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، طعم دهنده مشابه بر اساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل.

“میوه ای”
Blueberry ice cream

بستنی بلوبری / آیس کریم توت أزرق

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، اسید سیتریک، طعم دهنده مشابه بر اساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب حمض الستریک، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل.

“میوه ای”
Strawberry ice cream

بستنی توت فرنگی / آیس کریم فراولة

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، اسید سیتریک، طعم دهنده مشابه براساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، حمض الستریک، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل.

“میوه ای”
Cantaloupe ice cream

بستنی طالبی / آیس کریم شمام

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، طعم دهنده مشابه طبیعی براساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل.

“میوه ای”
Mango ice cream

بستنی انبه / آیس کریم مانجو

ترکیبات: آب، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، طعم دهنده مشابه طبیعی براساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی، انبه.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل، مانجو.

“سنتی”
Chocolate ice cream

بستنی سنتی شکلاتی / آیس کریم شوکولاتة

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، تکه‌های خامه پاستوریزه، پودر کاکائو.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب،  قطع قشدة مبسترة، بودرة کاکاو.

“سنتی”
Goose ice cream

گز بستنی / آیس کریم أوزة

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، وانیل، گز، پسته.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، مسحوق حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، فانیلیا، أوزة، فستق.

“سنتی”
Walnut Butter ice cream

بستنی کره گردویی / آیس کریم زبدة الجوز

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، استابیلایزر، آمولسیفایر، کره، گردو.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب بودرة، مثبتات، مستحلب، زبدة، جوز.

“سنتی”
Pistachio Saffron ice cream

بستنی زعفران پسته / آیس کریم فستق و زعفران

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی،  آمولسیفایر، تکه‌های خامه پاستوریزه، رنگ‌های خوراکی، هل، زعفران، خلال مغز پسته، گلاب.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، صبغات صالحة للأکل، قطع قشدة مبسترة، هیل، زعفران، شرایح فستق، وردة.

“سنتی”
Traditional Pistachio ice cream

بستنی سنتی پسته / آیس کریم فستق تقلیدي

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، وانیل، پسته.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، فانیلیا، فستق.

“وانیل”
Vanilla ice cream

بستنی وانیل / آیس کریم الفانیلیا

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، وانیل.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب، فانیلیا.

“وانیل”
Smartis Vanilla ice cream

بستنی وانیل اسمارتیس/ آیس کریم فانیلیا سمارتیس

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر، وانیل، اسمارتیس.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، مسحوق حلیب، مثبت، مستحلب، فانیلیا، سمارتیس.

“وانیل”
Blackberry Vanilla ice cream

بستنی وانیل شاه‌توت / آیس کریم بلاک بیري فانیلیا

ترکیبات: شیر پاستوریزه، شکر، روغن نباتی خوراکی، کنسانتره یا پوره میوه، شیر خشک، استابیلایزر، آمولسیفایر اسید سیتریک، طعم دهنده مشابه براساس نوع میوه، رنگ طبیعی مجاز خوراکی، وانیل، شاه‌توت.

المکونات: حلیب مبستر، سکر، زیت نباتي صالح للأکل، فواکه مرکزة او مهروسة، حلیب مجفف، مواد للتثبیت، مستحلب حمض الستریک، نکهة مماثلة بناءً علی نوع الفاکهة، صبغات صالحة للأکل، فانیلیا، بلاک بیري.

“فالوده”
Faloode

فالوده / فلوده

ترکیبات: نشاسته، شکر، گلوکوز، کنسانتره، آبلیمو.

المکونات: نشا، سکر، غلوکوز، مواد مرکزة، عصیر لیمون.

“فالوده”
Cherry faloode

فالوده آلبالو / صقر الکرز

ترکیبات: نشاسته، شکر، گلوکز، کنسانتره، میوه آلبالو.

المکونات: نشا، سکر، غلوکوز، مواد مرکزة، کرز.